Tjänster

Kvalitet i praktiken

Exempel på tjänster inom kvalitet

 

Gällande kvalitetsledningssystem ISO 9001 och allmänt kvalitetsrelaterat arbete

 

• Resurs vid behov för kvalitetsarbete, t ex vid tillfälliga arbetstoppar

• Hjälp att sköta det dagliga kvalitetsarbetet

• Kvalitetssäkring av underleverantörer och inköp

• Kvalitetsåtgärder för bättre produktionskvalitet

• Kvalitetsåtgärder för bättre leveranssäkerhet

• Kvalitetsåtgärder för bättre reklamationshantering

• Framtagning av nyckeltal/mätetal (KPI)

• Intern audit

• Problemlösning – hantering – datainsamling - analys – root cause analysis

• Presentation av vad kvalitetsarbete innebär för verksamheten (2 tim)

• Analys av ert nuvarande kvalitetsarbete (inkl skriftlig rapport)

o Steg 1: Generell översikt och bedömning

o Steg 2: Gapanalys mot ISO 9001, där ni punkt för punkt får veta om er verksamhet uppfyller kvalitetskraven

o Steg 3: Bedömning och rekommendation om vad som krävs för att uppfylla kvalitetskraven, punkt för punkt utifrån gapanalysen i steg 2

• Nyupprättning/uppdatering/förenkling/anpassning av kvalitetssystem ISO 9001

 

Varje uppdrag är ett referensuppdrag.

 

Gratis behovsgenomgång hos er.

 

Ett enkelt, effektivt och användarvänligt kvalitetssystem är en mycket god grund för framgångsrikt kvalitetsarbete. Även det dagliga kvalitetsarbetet underlättas.

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09