Kvalitetsbristkostnader

Kvalitet i praktiken

Kvalitetsbristkostnader

 

Bra kvalitet kostar mindre än dålig kvalitet. Dålig kvalitet kräver resurser i form av tid och pengar. Det tar tid att korrigera oacceptabla varor och tjänster till acceptabla.

 

Inköp

T ex inköp av undermåliga komponenter (eller tjänster). Dessa måste antingen returneras, och nya beställas, eller så måste de omarbetas. Med minimal lagerhållning och ständiga leveranser, samt ledtider på komponentbeställningar, så kan detta vara ett mycket stort, svårbemästrat och dyrbart problem. Först måste information om problemet samlas in och analyseras så att man vet exakt vari problemet ligger. Då först kan adekvata åtgärder sättas in. Det kan röra sig om övertid, extra personal, expressleveranser, omarbeten, kassationer, hitta nya leverantörer, verifiera och validera nya komponenter och/eller omarbeten/metoder, prata med kunder om ändrade leveranstider mm. Dessutom måste någon eller några sätta av tid för att hantera och samordna aktiviteterna. Påverkas leveranserna så kan man få dåligt rykte. Alla företagare vet hur viktigt det är att få varor och tjänster levererade/utförda i tid.

 

Konstruktion

Betydelsen av konstruktionsarbetet för kvalitet, lönsamhet och effektivitet är inte alltid uppenbar. En designlösning kan t ex vara mer eller mindre produktionsvänlig. Ofta är det också i designfasen som material/komponenter och leverantörer väljs ut. Ett mer eller mindre uppenbart konstruktionsfel som inte upptäcks i designfasen blir väsentligt mycket dyrare och svårare att åtgärda senare. I värsta fall är det kunden som upptäcker det. Alltså är det lönsamt och effektivt att kvalitetssäkra konstruktionsarbetet. Det är direkt och genomgående lönsamt att designa produktionsvänligt, i och med att produktionskostnaden för varje enhet blir lägre, och sekundärt minskar risken för kvalitetsproblem/kostnader.

 

Felaktig dokumentation från F&U kan också bli dyrbar. Ju senare i kedjan fel upptäcks, desto dyrare är det att åtgärda. Fel ut från F&U kan också bero på att det är fel in, t ex otillräckligt specificerat vilka egenskaper en produkt som ska tas fram ska ha respektive inte ha.

 

Produktion

Här manifesterar sig oftast kvalitetsproblem på ett uppenbart sätt, såsom t ex att produkten inte uppfyller specifikationen exempelvis pga måttavvikelse eller funktionsfel. Det kan också uppstå frågetecken huruvida inköpta material/komponenter verkligen är ok att använda. När problem uppstår i produktionen så är oftast tiden knapp att ta beslut, och pga tidsbristen så brukar beslutsunderlaget vara bristfälligt. Val man ställs inför är ofta kassation eller omarbete. Bådadera tar tid och kräver resurser. Vidare kan det vara aktuellt att undersöka leveranstider av nytt material/nya komponenter. I värsta fall leta nya leverantörer och/eller nya alternativa material/komponenter. Produktionsstörningar, produktionsstopp, och i värsta fall leveransproblem kan uppstå. Pga detta är det lönsamt/effektivt att kvalitetssäkra produktionen för att dels minimera riskerna för fel och dels upptäcka dem tidigare då det är enklare, snabbare och billigare att åtgärda.

 

Leverans

För att uppnå leveranssäkerhet så måste alla tidigare led i kedjan fungera. Uppstår problem med t ex inköp och leveranser, eller i produktionen (egen eller utlagd), så finns alltid risken att det slår på leveranserna. Lagerhållning kan vara ett sätt att öka leveranssäkerheten. Det är dock effektivare och bättre för lönsamheten med ett bra kvalitetsarbete i alla tidigare led i kedjan.

 

Leveranssäkerhet innebär inte bara att leverera i tid, utan också rätt produkt, rätt mängd och rätt kvalitet. Dvs kunden ska inte ha något att klaga på, utan känna sig nöjd och trygg med sin leverantör.

 

Tillbaka till Kvalitet

 

 

 

Ring eller maila mig så kan vi diskutera era behov och vad jag kan göra för att hjälpa er.

 

Kvalitetskonsult Stefan Johansson (vilande) Tel: 070-676 1563 stefan@kvalitetipraktiken.se

Senast uppdaterad 15-01-09